نمونه های رایتینگ IELTS

تمرین های خوب برای شما به همراه تصحیح رایگان

آنالیز نمونه های رایتینگ

تصحیح رایگان رایتینگ شما

سوالات خود را بپرسید

نمونه های رایتینگ IELTS

یکی دیگر از خدمات خوب وبسایت در کنار امتحان ماک اسپیکینگ، ارایه نمونه های رایتینگ میباشد. ما در این قسمت برای شما تعداد زیادی مطلب مرتبط با نمونه های رایتینگ IELTS قرار دادیم تا شما عزیزان بتوانید آنها را مطالعه کرده و با توجه به توضیحاتی که داده شده، این مهارت خود را تقویت کنید. 

همچنین شما میتوانید در بخش تماسی که در پایین صفحه قرار داده شده،‌به طور مستقیم برای من رایتینگ خودتان را ارسال کنید تا من و همکارانم برای شما رایگان تصحیح کنیم و به شما Feedback بدهیم. 

در این نمونه های رایتینگ IELTS،‌ما تلاش کردیم تا نمونه های مختلف را با نمره های متنوع برای شما قرار دهیم تا شما اگر خودتان دچار این اشتباهات باشید،‌بتوانید خودتان را اصلاح کنید. 

همچنین شما میتوانید برای شرکت در دوره های تخصصی IELTS Writing، به این لینک بروید و در دوره های ما شرکت کنید.

و در آخر امیدواریم که مطالب ما برای شما یولینگویی عزیز کاربردی و مفید واقع شود.

نمونه های رایتینگ IELTS Task 1 ماژول آکادمیک

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

wages showing a fluctuation of the numbers

نمونه رایتینگ IELTS: نمودار

در این نمونه از رایتینگ،ما به بررسی یک رایتینگ با نمره ۷ میپردازیم و به شما آموزش میدهیم که چرا این داوطلب نمره ۷ دریافت کرده است. نمودار ها یکی از موارد رایج در IELTS هستند. منبع www.ielts-blog.com

نمونه رایتینگ IELTS: بار چارت

در این نمودار ما به بررسی یک نمره هفت دیگر میپردازیم و سبک نوشتار این نمونه رایتینگ را شرح میدهیم. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

نمونه های رایتینگ IELTS Task 2

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

homeschooled

نمونه رایتینگ IELTS: جدول

در این نمونه که برای شما آورده ایم یک جدول آمده که شما نیاز دارید تا اطلاعات داخل آن را گزارش کنید. جداول یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالات آزمون هستند. منبع www.ielts-blog.com

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
سوالی دارید بپرسید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا