انالیز رایتینگ تکسک 1 آکادمیک
نوشتن بارگراف

نمونه رایتینگ: بار گراف

نمونه رایتینگ آکادمیک IELTS تسک ۱: Line Bar

نمونه رایتینگ آکادمیک IELTS تسک ۱: Line Bar